top of page

Betydelig reduksjon for søgneskolene

Oppdatert: 10. nov. 2023

Harmoniseringen fra Søgne kommunes skolebudsjett til Kristiansand kommunes skolebudsjett resulterte i et kutt på kr 19.328.- pr søgneelev.


I det nye budsjettforslaget må skolene i storkommunen kutte med 42 millioner! Nå er grensa nådd!

Skolegruppa for organisasjonen «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» ser med stor uro på overskriftene i avisene om kutt i budsjettene til skolene.


Dette er realiteten i mange klasserom: I en klasse på 30 elever er det ofte (det har dessverre blitt slik de siste årene), gjerne en, eller flere elever som trenger en voksen til å følge seg hele dagen på grunn av sosiale og emosjonelle utfordringer. De må ha en voksen tett på både inne i timene, og i friminuttene. Dette blir gjort både for å trygge og gi disse elevene støtte og sosial veiledning, og for å trygge andre elever, (og også av og til voksne som er redde for å bli utsatt for vold).

I samme klasse er det sannsynligvis flere elever som har krav på spesialundervisning. Så må en ikke glemme alle de andre elevene som også har krav på tilpasset opplæring, intensiv opplæring, lesekurs, og elever som det må settes inn tiltak på for å få til et trygt og godt læringsmiljø (paragraf 9a).

Opplæringslovens paragraf 9a sier at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Stadig flere elever som opplever at de ikke har det bra nok på skolen, har rett til at det settes inn tiltak.

Det gis ikke noe ekstra penger til slike ting. Dette må skolene løse innenfor det ordinære budsjettet.


Mobbetallene har økt, avviksmeldingene likeså, skolevegring har blitt en stor utfordring for stadig flere, og sykefraværet er høyt på mange skoler.

Det at skolene nå må spare millioner av kroner vil ramme elevene/barna våre hardt!

Mange skoler melder at det ikke vil kunne settes inn vikarer ved sykefravær og permisjoner. Det kan da føre til at den eleven som trenger den ekstra voksne ikke får det. Elever og voksne som er igjen må gjøre det beste ut av situasjonen og kan komme opp i utrygge situasjoner der de kan bli utsatt for vold.


Elever som har krav på spesialundervisning vil kunne få et merkbart dårligere tilbud.

Skoler har de senere årene opplevd en merkbar økning av elever med medfødt diagnose som ikke kan settes i grupper med andre elever som har andre utfordringer uten videre. Det trengs langvarig og god kompetanse av pedagog og fagarbeider for å tilrettelegge skolehverdagen for dem.


Noen melder at de må kutte i funksjonsstillinger som sosiallærer, spesialpedagogisk koordinator og utviklingslærere.Laget rundt barna svekkes, kvaliteten går ned. Er det virkelig dette vi vil ha for barna våre i fremtiden?

En rektor sier: Jeg håper politikerne skjønner hva konsekvensene av denne innsparingen blir? Når det er så mange skoler som ikke følger de tildelte rammene, så er rammene for små. Det bør en ta på alvor. Vi kunne ikke vært mer enig!


Da tidligere Søgne kommune ble harmonisert til Kristiansand kommune, så representerte det et kutt på kr 19.328 kroner pr elev for skolene i Søgne. Tenk så flott hvis Kristiansand kommune hadde lagt Søgne kommunes finansieringsmodell til grunn! Med Kristiansands 13.400 elever ville det betydd 260 millioner i økte bevilgninger til skolene. Kanskje denne krisen vi ser nå kunne vært unngått?


Vi som jobber for å få Søgne kommune tilbake, er ikke i tvil om at Søgne som egen kommune ville hatt større økonomiske muskler til å sette inn nødvendige tiltak, i stedet for å måtte kutte betydelig i budsjettet som ble gjort etter sammenslåingen. Skolene våre hadde hatt langt romsligere budsjetter og mulighet til å ivareta både elevene og de ansatte på en bedre måte enn det som nå blir gjort i Kristiansand kommune.


Skolegruppa i Vi som vil ha Søgne kommune tilbake : Laila Helen R Jørgensen og Liv Fladstad

82 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page