top of page

ENQUETE: 8 KJAPPE - LEIF GUNNAR VIGEBO
Født og oppvokst på småbruket Vigebo i Søgne. Når man ser bort fra årene med utdannelse og seiling, har han bodd på Vigebo helt vest i Søgne kommune (Vestbygda) hele sitt liv. Han har arbeidet i Kristiansand fra 1982 til 2015 da han førtidspensjonerte seg.

Han er gift og har to barn.

Utdannelse og erfaringsbakgrunn:

Han dro tidlig til sjøs

Deretter fulgte militær førstegangstjeneste og utdannelse ved Sjøforsvarets sambandsskole. Han tjenestegjorde som marinetelegrafist på flere av marinens fartøyer og landstasjonen SKV.

Spesielt husker han toktet med KNM Brann til Sognefjorden i november 1972 der han deltok på jakt etter en "såkalt" russisk ubåt.

Etter endt utdannelse ved Sjøforsvarets Sambandsskole og plikttjeneste, dro han til sjøs igjen som radiotelegrafist. Etterhvert ble det også 3-årig nautisk utdannelse med utvidet skipsførereksamen ved Kristiansand Navigasjonsskole/Agder Disktrikshøgskole i juni 1981.

På grunn av helsemessige forhold valgte han å slutte til sjøs og takket ja til jobb i personalavdelingen hos Einar Rasmussens rederi i januar 1982.

Politisk karriere og filosofi.

I perioden 1984-1987 ble han valgt inn som representant for Høyre i Søgne kommunestyre, i tillegg til to perioder i Søgne skolestyre.

Han registrerer at også i saken om kommunesammenslåing er han helt på kollisjonskurs med sitt gamle parti.

"Det virker som om den verdikonservative siden av det Høyre jeg kjente, har smuldret opp» mener han.

"Man mister viktige verdier på veien når man kjører slike løp, ikke minst tillit og troverdighet".

Videre yrkeskarriere

Han var maritim personalsjef i Rasmussen Maritime Services (RMS) da Einar Rasmussen besluttet å legge ned sin rederivirksomhet.

OSM i Arendal kjøpte opp driftsselskapet RMS i 2003 og selskapet skiftet navn til OSM Ship Management.

Han fulgte med over til OSM Ship Management i samme stilling som han forlot hos RMS.

Siden ble OSM Offshore en realitet.

Han steg i gradene til assisterende direktør og siden til direktør - på crewingsiden.

Han jobbet både i RMS og OSM-tiden tett opp mot Norges Rederiforbund sin tariffavdeling og har deltatt som arbeidsgivers representant under sentrale oppgjør.

Han har også stilt som sakkyndig i rettssammenheng innenfor arbeidsrettsrelaterte spørsmål.

Da OSM ønsket å samle sin virksomhet i Norge i sine lokaler i Arendal, valgte han å avslutte sin karriere innenfor maritim virksomhet.

Livet som pensjonist:

Som pensjonist, er det familien, eiendommen på Vigebo og hytta på Gautestad som står i fokus.

Egen båt med brygge, teiner og garn er det nærmeste en kommer noe som fortsatt lukter salt der i gården, og fisking er den store fritidsbeskjeftigelsen.

Han har tatt oppdrag som innleid styreleder i diverse boligselskaper.

For tiden President i Lions Club Søgne.

Mange vil huske Leif Gunnar Vigebo igjen fra tiden da kampen om nedleggelse av Tånevig skole raste som verst. Han satt i ledergruppen for å bevare skolen.

Skolen ble nedlagt som kommunal skole og en selvstendig Tånevig grendeskole med ungt entreprenørskap som undervisningsmodell så dagens lys. Denne ble senere nedlagt.

Engasjementet i Søgne-saken.

"Vi lever i en demokratisk tradisjon, og jeg etterlyser anstendighet og medbestemmelse i en så viktig sak for bygdas egen befolkning.

Vi ble lovet frivillighet og ønsker å se at man følger de spillereglene som prosessen forutsatte.

Derfor må flertallet av de stemmeberettigede i Søgne kommune selv få bestemme om de ønsker å fortsette som bydel i Kristiansand eller om de ønsker å bli en selvstendig kommune igjen.

Alle, til og med statsforvalteren i Agder, ser jo at Søgne har alle forutsetninger for å fortsette som selvstendig kommune"!

"Jeg tror ikke det blir ro i bygda før befolkningen har sagt sitt og frivilligheten til å velge er gjennomført i praktisk politikk.

I et demokratisk samfunn retter man opp feil som er gjort.

Kostnadene fremholder finansministeren at staten dekker.

Hvem som har forårsaket kostnadene, kan hver enkelt gjøre seg opp sin egen mening om».

Møt Vestbygdbeboeren, sjømannen, telegrafisten, navigatøren, den maritime personalsjefen, direktør for crewing, styrelederen, politikeren, familiemannen og nå pensjonisten og fiskeren Leif Gunnar Vigebo:


1). Hva stemte du ved sammenslåing av Søgne/Songdalen/Kristiansand?

"Jeg stemte for en sammenslåing av Søgne og Songdalen».


2). Hva ville du stemt i dag?

"Jeg ville stemt for at hver av disse kommunene forblir selvstendige kommuner hvis flertallet i disse kommunene enkeltvis ønsker det».


3). Hvordan har du merket sammenslåingen nå etter 3 år i den nye storkommunen?

"Dette handler først og fremst om selvråderett, identitet og tillit til vårt demokratiske system. Feil som blir begått må rettes opp.

Andre forhold:

-Forskjellen i måten å tenke på mellom landkommuner og store bykommuner

-Kristiansands høye og stigende gjeldsandel i et marked med stigende renter

-Betydelig økt eiendomsskatt ift tidligere

-Gjennomføring av kontroversielle prosjekter som vil belaste offentlige budsjetter i mange år - f.eks. kornsiloen

-Registrert lavere interne tilskudd per elev til barne- og ungdomsskoler i Søgne enn det vi hadde før Søgne kommune ble nedlagt

-Usikkerhet knyttet til fortsatt drift av Søgne legesenter på lengre sikt

-Eldre som må ha hjelp utover det som kommunen kan yte i en hjemmesituasjon, blir plassert der det er plass (også utenfor Søgne / kjenner lite til de pasientene/brukerne de plasseres sammen med).

-Redusert demokratisk påvirkning ved valg (kjenner bare et begrenset antall av de som er ført opp som kandidater til kommunevalget / Søgne-representantene kommer i mindretall uansett de samarbeidere med Songdalen i saker som betyr mye for landkommuner og mindre for Kristiansand sentralt

-Økt avstand mellom befolkning og kommunale beslutningstakere/ tjenesteytere etc».


4). Hva mener du om en eventuell oppløsning av den nye storkommunen?

"Jeg er for en oppsplitting av nye Kristiansand dersom flertallet i Søgne og flertallet i Songdalen ønsker at deres kommune skal bli selvstendige kommuner».


5). Tror du det vil bli bedre eller dårligere å eventuelt stå alene som kommune igjen?

"Jeg mener at Søgne har alle forutsetninger til å være en selvstendig kommune og vil ha store fordeler av å bestemme i eget hus fremfor å fortsette som en av flere bydeler tilhørende nye Kristiansand kommune – jfr. pkt. 3».


6). Hva er det beste ved gamle Søgne kommune?

"De innvalgte Søgne-politikerne bestemte og prioriterte i egen kommune og befolkningen hadde bedre oversikt over hvem som stelte med hva innenfor kommunal tjenesteyting. Søgne hadde en god økonomi med lavere eiendomsskatt, kortere vei mellom de som trengte en tjeneste og de som skulle yte tjenesten, følelse av lokal tilhørighet og medbestemmelse».


7). Hva er det beste ved den nye storkommunen?

"Svaret på dette spørsmålet er helt avhengig av hva man ønsker. Innenfor et begrenset antall stillinger vil et større fagmiljø kunne virke mer attraktivt på søkere enn hvis fagmiljøet er mindre. Med en selvstendig Søgne kommune handler dette om å inngå et interkommunalt samarbeid som ivaretar disse interessene på en god måte"


8). Kjenner du til arbeidet interesse-gruppen «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» har gjort for å få Søgne kommune tilbake, og hva mener du om dette arbeidet?

"Jeg kjenner til dette og synes at interessegruppen har gjort en meget god jobb - hensyn også tatt til at flere av de som taler for sammenslåingen og pressen lokalt (les bl.a. FVN v/Udjus) har brukt høy grad av usaklighet i argumentasjonen og ser totalt bort fra hvem som ble overkjørt demokratisk i utgangspunktet».

Vi takker Leif Gunnar Vigebo for en særdeles detaljert enquete. Med hans allsidige bakgrunn innen maritim sektor, ledelse og politikk, er hans stemme verd å lytte til.

Med en pøs sild i bagasjen, og rikelig med kunnskap og erfaring fra Vestbygda, ble det en stille lørdagskveld for undertegnede. Det var mye som skulle fordøyes.


Vidar Ertzeid

52 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page