top of page

Høringsinnspill fra Vi som vil ha Søgne kommune tilbake


"Vi som vil ha Søgne kommune tilbake", høringsinnspill 26.10.2023 Innspill i Kommunalkomiteen Et gjennomgående utviklingstrekk i våre samfunn er opplevelsen av økt avstand mellom folk og samfunnets eliter. Tilliten til politikere og våre politiske institusjoner er under press - internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Mer enn noen gang er det påkrevet at de demokratiske prinsipper holdes i hevd og etterleves. De politiske beslutningene må være faktabaserte og i henhold til våre demokratiske prinsipper. Egen interesser eller ulike former for særinteresser kan ikke, og må ikke overstyre fundamentet for vårt politiske styresett og vår samfunnsorden. Det er i dette perspektivet at «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» støtter regjeringens tilleggsforslag til Inndelingsloven. Og bakgrunnen for vårt engasjement er at folkeflertallet i Søgne kommune sa nei til sammenslåing med Kristiansand – det samme gjorde kommunestyret i Søgne. Til tross for dette fremmet daværende regjering Solberg forslag om sammenslåing og Stortinget vedtok med en stemmes overvekt regjeringens forslag. Vedtaket innebar en tilsidesettelse av folkets vilje som var uttrykt både i folkeavstemmingen og gjennom vedtak i Søgne kommunestyre. I tillegg var regjeringens forslag til Stortinget basert på en grunnleggende og vesentlig fakta feil – nemlig at to kommuner av tre sa ja til kommunesammenslåing i storkommunen Kristiansand. Det var kun Kristiansand som ønsket sammenslåing. Vedtaket i Stortinget innebar dermed at de tre kommunene ble slått sammen til nye Kristiansand kommune på feilaktig faktagrunnlag og uten å ta hensyn til lokalpolitiske prosesser/råd/beslutninger. Etter denne tvangssammenslåingen har det vokst frem en sterk folkelig bevegelse som vil ha Søgne kommune tilbake. Grunnlaget for å reetablere Søgne som egen kommune, må være forankret i en folkeavstemming blant Søgnes egen befolkning. Kommunestyret i stor Kristiansand har med knapt flertall sagt nei til å tilrettelegge for en slik folkeavstemming og dermed begrense lokaldemokratiet for Søgnes egen befolkning. Med Søgnes tvangssammenslåings historie og den brede folkelige motstanden som eksempel - må det fra en demokratisk synsvinkel være en sikkerhetsventil i lovverket som gir hjemmel for regjeringen til å tilrettelegge prosesser som synliggjør/ivaretar folkeviljen og som bygger tillit mellom innbyggerne og politikerne både lokalt og nasjonalt. Manglende demokratisk etterlevelse og vesentlige fakta feil/premissfeil i beslutningsprosesser kan ikke aksepteres som grunnlag for kommuneinndeling. Derfor må regjeringen gis mulighet til å initiere og tilrettelegge prosesser som sikrer at grunnleggende rettsprinsipper og demokratiske spilleregler i forbindelse med kommuneinndeling etterleves.


67 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page