top of page

Hvorfor vi ønsker oss tilbake til en mellomstor kommune.


Tekst og tegning av Odd R. Jørgensen - Leder av "Ja til Songdalen kommune"


Store, mellomstore og store kommuner:

Vi har gått inn i et nytt år. Et år da mye skal skje. Statsforvalteren skal levere en utredning i forbindelse med sammenslåingsprosessen mellom Kristiansand, Søgne og Songdalen. Vi som arbeider for at Songdalen skal bli egen kommune, skal få en folkeavstemning på ettervinteren.


Folkeavstemning er en viktig del i et demokratisk system. Da kan folket få sagt sin mening i viktige saker, og flertallet bli hørt. Dersom det skjer, roes saken ned. Dersom flertallet ikke blir hørt og tvang anvendes, vil folket tape og frustrasjonen vokse.


Denne gangen er det en svært viktig sak. Vi arbeider jevnt og trutt for at Songdalen skal bli egen kommune. For det første fordi barn, unge og eldre fikk bedre tjenester før sammenslåingen. Noe som skyldes at vi hadde et velfungerende kommunestyre, og en lojal administrasjon som hadde god oversikt og styring.


Etter sammenslåingen har vi derimot opplevd mye uro i bystyret, partiskifte og for harde ordskifter. Vi synes Administrasjonen har oppført seg merkelig. Noen har benyttet urolighetene i det politiske miljø til å ta til seg vel mye makt. Andre i administrasjonen har forsvunnet helt og blitt nesten usynlige.


Dårlig økonomi har fått størst plass på agendaen. Barn, unge, de eldre og ansatte i første linje i barnehagene, skolene, sykehjemmene og hjemmetjenesten har fått for liten oppmerksomhet. Nedskjæringer og underskudd har blitt deres skjebne.


Etter en detaljert gjennomgang av antall ansatte i direktørenes staber, ser det ut som her har vært en betydelig vekst. En slik utvikling liker vi ikke, spesielt fordi vi ble lovet en effektivisering. Noe som blant annet skal føre til at en klarere seg med færre ledere og rådgivere.


I små og mellomstore kommuner står de politisk valgte nærmere sine velgere, og føler større ansvar enn i store organisasjoner. Administrativt personell kommer nærmere folket og blir mer kjent med geografiske forhold. Begge deler fører til bedre service for folket og gode vedtak i de politiske organene.


Med bakgrunn i dette må en forstå at vi ønsker oss tilbake til bedre tider.


Odd R. Jørgensen, Leif Arne Grødem, Øystein Åsan, Øystein Hatlebakk, Magne Jortveit.

137 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page