top of page

Lovstridig samrøre mellom administrasjon og toppolitikere


Deler av administrasjonen og fremtredende politikere i Kristiansand viser manglende forståelse for demokratiske spilleregler samt betydningen av lovmessig åpenhet og etterrettelighet i saksforberedelser.Tekst av Sigurd Berg Aasen, Vidar Ertzeid, Morten Mosberg, Vi som vil ha Søgne kommune tilbake

Vi som vil ha Søgne kommune tilbake, kan på nytt avdekke hvordan skillelinjene mellom administrasjon og folkevalgte i Kristiansand kommune til tider er svært vanskelige å få øye på. Denne gangen ved at administrasjonen i kommunen ber to av byens mest innflytelsesrike Ap-politikere om hjelp til – og lar dem de facto føre i pennen svaret på vår innsynsbegjæring om hvordan brevet fra KDD om økonomisk kompensasjon i forbindelse med fradeling av tvangssammenslåtte kommuner ble formidlet til bystyret.


Vi har tidligere skrevet om hvordan det mye omtalte brevet av kommunedirektøren ikke ble forelagt de folkevalgte for vurdering før det var for sent. En serie av bortforklaringer og unnskyldninger, noen av dem selvmotsigende, viser at deler av bystyret etter svært kritikkverdig manøvrering fra administrasjonen, ikke fikk vite om hvordan staten ville ta regningen for en fradeling av Søgne og Songdalen. Da det fremsto som for godt til å være sant at «ingen» i kommunens ledelse verken hadde sett eller funnet innholdet i brevet interessant, har vi sett oss nødt til å undersøke saken om brevets vandring i kommunen nærmere. I det følgende vil vi vise hvordan administrasjon og politikk ikke har de nødvendige og kvalitative skillelinjene i forvaltningen av Kristiansand.


For oss i Søgne er saken klarere enn noen gang.

Etter å endelig ha fått et litt overraskende svar fra kommunedirektøren om hvordan de folkevalgte ble informert om brevet, nemlig direkte og med betydelige politiske føringer fra kommunedirektørens side fra talerstolen i bystyret om kvelden onsdag 23. mars, krevde vi nye og utvidede innsyn i saken. Gjennom en rekke eposter vi har fått innsyn i, kan vi nå avdekke at sekretæren på ordførerens kontor etter å ha mottatt innsynsbegjæringen vår, videresendte og allerede på morgenen tirsdag 15. mars spurte Ap-politikerne Kenneth Mørk og Jannike Arnesen om hvordan henvendelsen skulle besvares. Mørk er gruppeleder for Ap i tillegg til å dele stillingen som politisk rådgiver for ordfører Skisland 50/50 med nettopp Arnesen.


Dette er altså åtte dager før bystyremøtet den 23. mars! Samme morgen foreslår Arnesen følgende svar «…vi ikke bare henvise til sakspapirene og stream og si at dette er informasjonen som er videreformidlet, så får de lete selv…»? 16. mars godkjenner Mørk dette ved å skrive «Jo...», «Mosberg er tydelig forkjemper for løsrivelse, og er i kompaniskap med Åsen & co.» Arnesen finsliper formuleringene til et intetsigende svada-svar som ender opp med «Bekrefter med dette at henvendelsen er mottatt. Vi henviser til saksdokumenter og stream av saksbehandling som er å finne på kommunens hjemmeside. Her finner du all informasjon som er formidlet.» Korrespondansen avsluttes med et hjertetegn.


Det er nettopp denne formuleringen fra ordførerens kontor vi får tilsendt som svar. Svaret er lite tilfredsstillende, og vi sender en ny og utvidet innsynsbegjæring. Vi utdyper straks at vi ikke finner noe informasjon om brevet med de forslåtte metoder og ber på nytt om utfyllende svar 17. mars. Forvaltningsloven § 17 første ledd, første punktum fastslår at forvaltningsorganet (les kommunedirektøren) har en alminnelig utredningsplikt i saker om enkeltvedtak. Loven «skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes».


Nå involveres kommunedirektøren i hvordan dette brysomme spørsmålet skal besvares og hun svarer via sin sekretær bl.a., fortsatt 17. mars, «…helt fint at det er avskrevet, heldigvis uaktuelt for oss for vi skal ikke deles (smilefjes)». Her avfeier kommunedirektøren nonsjalant innsynsbegjæringen med begrunnelse i at saken er avskrevet og heldigvis uaktuell for at den nye storkommunen skal ikke deles! Mer fremkommer ikke fra henne før hun går på talerstolen onsdag 23. mars, seks dager senere. Der forteller hun om brevet i en selektiv redegjørelse, og der betydelige politiske føringer blir lagt til grunn for betydningen av brevet. Det bør her også nevnes at ingen av de involverte politikerne som altså hadde visst om brevet allerede i over en uke, sa noe om dette på talerstolen 23. mars!


Etter bare å ha skrapt i sakens overflate er det blitt avdekket alvorlige forhold. Vi kunne godt tenke oss å forfølge saken ytterligere ved bl.a. å få svar på:

  • Er det ordførerens kontor som mottar eposter sendt til postmottaket i Kristiansand kommune, eller gjelder det bare de fra de tvangssammenslåtte kommunene? Og:

  • Mange av mailene vi har fått videresendt er påfallende tekstfattige på en slik måte at vi skulle ønske å få scannede kopier av originalmailene fra mailserveren.

Fra vår side avslutter vi her allikevel forfølgelsen av saken om brevet som forsvant. Vi har fått dokumentert det vi lenge har hevdet, nemlig at svært uheldige og dårlig opplyste saksforberedelser i deler av forvaltningen av Kristiansand er befengt ikke bare med klanderverdig omgang med fakta og saksbelysning med en tilsynelatende forutbestemt agenda, men også lovstridig blanding av roller og tilbakeholdelse av informasjon.

Fædrelandsvennen har i denne saken, til tross for både oppfordringer og lissepasninger fra oss, ikke villet følge opp jobben sin som samfunnets vaktbikkje. Det er leit og uforståelig. Spesielt når man betrakter dette i forhold til avisens dekning og kampanjejournalistikk av tidligere og langt mindre alvorlige saker i Søgne kommune. Men mediehuset skal ha for å stå fast ved valgt kurs overfor Søgne. Også når det stormer som verst.


Det spørs allikevel om varslene om urent farvann ikke snart bør tas til følge. Det er nemlig alvorlige forhold som her har blitt avdekket. Ikke bare for oss bygdefolk, men med en slik ukultur etablert helt inne på ordførerens og kommunedirektørens kontor, bør alle innbyggerne i Kristiansand spørre seg om hvilke andre saker som kan være utsatt for slik behandling? For oss i Søgne er saken klarere enn noen gang. Dette vil vi ikke lengre. Nå vil vi ut!Sigurd Berg Aasen, Vidar Ertzeid, Morten Mosberg

45 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page