top of page

NYTT VARSEL KNYTTET TIL VAR-NOTATET FRA KRISTIANSAND KOMMUNE

I går sendte vi et nytt varsel til Statsforvalteren i Agder og Kommunal- og distriktsdepartementet knyttet til Kristiansand kommunes VAR-notat. Dere kan lese det i sin helhet her:Til: -Statsforvalteren i Agder -Kommunal- og distriktsdepartementet

Fra: -Vi som vil ha Søgne kommune tilbake, org. nr.: 929 958 845


NYTT VARSEL KNYTTET TIL VAR-NOTATET FRA KRISTIANSAND KOMMUNE


«Arbeidsplan vann» og «Arbeidsplan avløp» er de årlige størrelsene som angir kostnaden til Ingeniørvesenets basisaktivitet innenfor løpende vann- og avløpsarbeider. For 2026 er budsjettpostene hhv. 50 millioner og 69 millioner store. Til sammen 119 millioner. Kristiansand kommune ved Ingeniørvesenet har i sitt VAR-notat som ble oversendt til SFAG redegjort for hvordan og hvor budsjettpostene «Arbeidsplan vann» og «Arbeidsplan avløp» har blitt brukt i 2020 og 2021. «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» ser at gjennom disse to årene har 4,67% av de nevnte budsjettpostene geografisk havnet i Søgne. Ingeniørvesenet i Kristiansand fordeler allikevel 10,3% av disse kostnadene frem til og med 2026 på Søgne kommunes VAR-kostnader. Spriket mellom hva som faktisk har havnet i Søgne og det som projiseres utgjør i 2026 NOK 6.699.300,-. Omsatt til VA-avgift representerer dette en årlig gjennomsnittlig lettelse på NOK 909,- for abonnenter i Søgne samtidig med en gjennomsnittlig årlig økning av VA-avgiften innenfor gamle Kristiansand på NOK 161,-.


Kristiansand kommune ved Ingeniørvesenet tok bare delvis «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» første varsel til følge. Dersom innholdet i dette nye varselet tas til følge har vi med de to varslene knyttet til VAR-notatet påvist feilberegninger fra Ingeniørvesenet som i sum medfører en reduksjon i årlig VA-avgift for abonnenter i Søgne på NOK 1.723,- ifht. første utgave av Kristiansand kommunes VAR-notat. Den opprinnelig varslede økningen for Søgne etter en løsrivelse er redusert med 37% fra NOK 5.069,- til NOK 3.185,-.

«Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» står fortsatt inne for vårt første varsel knyttet til VAR-notatet. Det kan se ut som om VAR-notatet er ment å tegne et ufordelaktig bilde for Søgneinnbyggernes VA-avgifter ved en kommuneoppløsning. Vi og våre støttespillere på dette området mener helt klart at a) Avgiftsnivået i Søgne kan fint bli lavere enn det som skisseres og b) Avgiftsnivået i Søgne vil i årene etter 2026 gå ned da det ikke er flere store investeringsprosjekter som må tas, mens det motsatte er tilfellet for Kristiansand.


Vi ser tydelig at Kristiansand kommune, som er uttalte motstandere av en kommuneoppløsning, har vinklet denne delen av utredningen i sin retning. Når SFAG kun har valgt å legge Ingeniørvesenets premisser for fordeling av kostnader og tidspunkt for investeringer i Søgne til grunn for utredningen, blir tallene vinklet til fordel for storkommunen og synliggjør derfor ikke de positive konsekvensene av en deling for Søgne kommune. Blant annet så finnes det ikke dekning i kommunens siste økonomiplan for flere av investeringene som Ingeniørvesenet legger på Søgnes VAR-kostnader.

Vi ber om at Statsforvalteren i Agder tar varselet til etterretning og Kommunal- og distriktsdepartementet om å ta det til orientering.


Sigurd Berg Aasen, Vidar Ertzeid og Morten Mosberg sign. -Vi som vil ha Søgne kommune tilbake

37 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentarios


bottom of page