top of page

Om lovendringen og folkeavstemningen

En oppsummering av tidsløpet frem til tidlig vår 2024.

Vi har sammenfattet det som har skjedd, og som skal skje omkring lovendringen av Inndelingslova og videre om folkeavstemningen.

Pressemelding fra Regjeringen 03.03.2023:

"Regjeringa foreslår at Kommunal- og distriktsdepartementet vert gitt ein særskilt heimel til å gjennomføre innbyggjarhøyringar, inkludert folkerøystingar, i saker der departementet har teke initiativ til å greie ut ei grenseendring. Forslaget om å endre inndelingslova er sendt på høyring i dag.

− Regjeringa er opptatt av å lytte til folk. Eg registrer at spørsmålet om kor vidt departementet kan høyre innbyggarane har blitt debattert, både mellom politikarar og juristar. Eg meiner det er ryddig og klokt med eit tydeleg heimelsgrunnlag, slik at ein unngår slike diskusjonar for framtida, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik. Fristen for å gi innspel til høyringa er 3. juni 2023. Etter høyringa tek regjeringa sikte på å fremje ein lovproposisjon for Stortinget. Lovendringa vil kunne tre i kraft i haust dersom Stortinget sluttar seg til. − Forslaget inneber ei generell lovendring, og innbyggjarhøyringar vil til dømes kunne gjennomførast som folkerøysting. Valdirektoratet vil få i oppdrag å utvikle ei digital løysning som kan brukast ved slike folkerøystingar, seier Gjelsvik. Spørsmålet om høyring av innbyggarane har blitt aktualisert gjennom den igangsette utgreiinga av deling av Kristiansand kommune. Regjeringa har ynskt eit samarbeid med Kristiansand kommune om høyring av innbyggarane, noko fleirtalet i bystyret har slått fast at dei ikkje ynskjer. Regjeringa har understreka at ein aksepterer dette, og har derfor vurdert korleis høyring av innbyggarane i Søgne og Songdalen kan gjerast. − Regjeringa er opptatt av at folk i Søgne og Songdalen skal bli høyrt. Regjeringa legg opp til at departementet med ein slik lovheimel gjennomfører ei digital folkerøysting blant innbyggjarane i tidlegare Søgne og Songdalen kommunar. Dersom over halvparten stemmer for deling i høvesvis Søgne og Songdalen, vil regjeringa lytte til det", seier Gjelsvik.

Kommentar:

Regjeringen ønsket altså ifgl pressemeldingen et samarbeid med Kristiansand kommune for å få gjennomført en folkeavstemning i Søgne/Songdalen (S/S) så fort som mulig. Dette ønsket ikke flertallet i Kristiansand bystyre.

Dermed startet Kommunal-og Distriktsdepartementet utarbeidelse til endring i inndelingsloven som ble lagt frem for Kongen i Statsråd dem 21.09.2023:

Proposisjon til Stortinget

PROP. 138 L (2022–2023)ENDRINGER I INNDELINGSLOVA (HJEMMEL FOR DEPARTEMENTET TIL Å GJENNOMFØRE INNBYGGERHØRING)

Kommunal- og distriktsdepartementet fremmer i denne proposisjonen forslag til endringer i lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova). Forslaget går ut på å gi departementet en eksplisitt hjemmel til å gjennomføre innbyggerhøringer i saker etter inndelingslova når departementet tar initiativ til å utrede en grenseendring.

Kommentar:

Proposisjonen skal behandles i Stortinget i løpet av høsten 2023, og resultatet vil være endelig.


Om påfølgende folkeavstemning. (Tidlig vår 2024)

Regjeringen har en utmerket veileder om lokale, rådgivende folkeavstemninger.

Vi sakser ellers følgende fra veilederen:

«Lokale folkeavstemninger har lang en historie i Norge. Spørsmål knyttet til språk og alkohol har særlig vært gjenstand for folkeavstemninger. I 2016 ble det gjennomført 204 folkeavstemninger. Nesten alle handlet om kommunesammenslåing».

Videre sier «Utredning av deling av Kristiansand kommune»: "Når utredningen er ferdig og folkeavstemningen gjennomført, vil regjeringen følge opp videre. Dersom over halvparten stemmer for deling i henholdsvis Søgne og Songdalen, vil regjeringen lytte til det, sier Gjelsvik".

-"Kristiansand kommune er en tvangssammenslått kommune, og det vil fra statens side dekkes nødvendige kostnader i forbindelse med en eventuell deling etter de samme prinsippene som ved deling av andre kommuner og fylker", understreker Gjelsvik.

Kommentar:

Tidspunktet vi er kommet til nå, er etter alle solemerker tidlig vår 2024. Da vil resultatet av folkeavstemningen foreligge og regjeringen fatte endelig vedtak.

Sluttkommentar:

Til tross for nei-vedtak i både Søgne og Songdalen kommunestyrer og det samme i folkeavstemninger, vet vi godt hva som skjedde den gang. Arbeidet for sammenslåing fortsatte ufortrødent videre - mot folkets vilje.

Det kommer ikke til skje ved denne folkeavstemningen. Resultatet som da kommer, vil være avgjørende, og saken vil bli endelig avsluttet.


Vidar Ertzeid

65 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page