top of page

Regjeringen dekker kostnadene i Ålesund!

EN GLEDENS DAG, REGJERINGEN HOLDER HVA DEN LOVER OM KOMMUNEDELINGER


Ved sammenslåing fikk kommunene bare dekket direkte kostnader. Nå ved en deling får de jaggu dekket de timene de ansatte skal jobbe med en deling også.

Nå er økonomi ved en deling hvertfall ikke noe å uroe seg over her i Sør. Tvert imot så blir delingen en vitamininnsprøytning med noen hundre millioner til regionen som vil bli brukt til lønn og kjøp av tjenester.

Vi sier tusen hjertelig takk til Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik som holder det han har lovet og vel så det og gratulerer til Ålesund og Haram som får denne vitamininnsprøytningen til regionen.Morten Mosberg
"Svar på søknad om økonomisk kompensasjon for kostnader ved deling av Ålesund kommune Brev | Dato: 10.02.2023 | Kommunal- og distriktsdepartementet

Mottakar:

Ålesund kommune Postboks 1521 6025 ÅLESUND Dykkar referanse: 22/5274-42 22/111754 Vår referanse: 22/930-304

Eg viser til søknad om kompensasjon for kostnader ved deling av Ålesund kommune, motteke i departementet 3. november 2022. Eg viser også til administrativt møte om søknaden 29. november 2022, politisk møte 12. januar 2023, og til ettersendt informasjon frå Ålesund kommune.

Kommunal- og distriktsdepartementet har handsama søknaden med utgangspunkt i kriteria for ordninga om at søkjarane vil få kompensert direkte delingskostnader basert på ei svært nøktern tilnærming til kva som er absolutt nødvendig for å gjennomføre delingsprosessen. Etter ei heilskapleg vurdering, der det mellom anna er gjort fråtrekk for det generelle påslaget for usikkerheit, som er utanfor kriteria for ordninga, vil Ålesund kommune få formelt tilsegn om 200 mill. kroner i kompensasjon.

Krav til innhald i og frist for rapportering vil bli nærare omtalt i tilsegnsbrevet, i tråd med føresegn om økonomistyring i staten. Ved rapportering til departementet vil det bli stilt krav om ei stadfesting frå revisor innan ein gitt frist om at midlane er brukt til formålet innanfor løyvinga, og at bruken samsvarar med innhaldet i søknaden. Ev. ubrukte midlar eller midlar som har gått til formål utanfor ordninga, vil måtte betalast tilbake innan ein gitt frist.

Med helsing

Sigbjørn Gjelsvik

Kopi

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal"60 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page