top of page

Stolte ordførere og rundlurte innbyggere

Tekst skrevet av Are Eivind Brænne 26.02.2020Illustrasjon : Odd Jørgensen


Kommunene Søgne og Songdalen (S/S) ble som kjent lagt ned fra 1.1. og inngår i Kristiansand kommune. Respektive ordførere gikk av fra samme tidspunkt, og innbyggerne har via Fvn/N247 fått deres evaluering.

En smilende Astrid Hilde ble avbildet mens hun brukte ordførerklubba for siste gang i Søgnes historiske kommune. Hun uttrykte for n-te gang sin fornøydhet med nedleggelsene - «ville gjort det samme om igjen», «har vært ryddig», samt: «fremme rett og hindre urett». Johnny Greibesland sier: «I framtida vil det meste av kontakt med kommunen skje via pc og telefon. Da blir ikke det fysiske senteret så viktig». Blant nedrevne vegger og en utbeordret administrasjon fra Songdalen rådhus spanderte Sp-politikeren en latter før han lot seg avbilde ledsaget av disse ordene: «Jeg har ikke hatt så gode dager i mitt liv.» Harald Furre ad kommunereformen: «viste seg å skape mer reaksjon enn det vi hadde forutsett», men «Jeg rydder ut med stolthet over det jeg har fått til og har hodet høyt hevet».

Selvskrytet skulle selvsagt vært i samsvar med ordførernes reelle oppførsel og den kommunen de lokket oss med kontra den vi kom inn i. Dette er ordførere som ble valgt og gitt tillit av innbyggerne (kommunenes eiere) for å representere dem. De skulle være innbyggernes ombudsmenn og respektive kommuners ambassadører.

Og det dreide seg om en reform som var basert på frivillighet og der ca 2/3 av innbyggerne i S/S sa nei til storby i så vel folkeavstemning som innbyggerundersøkelse og meningsmåling. Begge kommunestyrene fattet nei-vedtak.

S/S lå i toppsjiktet på kommunebarometeret, hadde gode tjenester (Difi), samt et innbyggertall langt større enn det små kommuner har.

Men så dreide det seg også om disse ordførerne som utrolig kjempet mot dette. Bl.a. inntok de lederrollene i arbeidsgruppen for storby - og deres arbeid ble i tillegg argumentert med sentralt (Prop 96 S) for å få nedlagt S/S, - «et omfattende arbeid», «en sterk og tverrpolitisk vilje til å få til sammenslåing». De fremstilte også nei-vedtaket i Songdalen som et ja, i strid med vedtakets ordlyd og andre kommunestyrerepresentanters mening.

Troikaen prediket at S/S ville få bedre økonomi, tjenester og lokaldemokrati i en storbykommune. De lokket med svømmehall mm. og at det for dem var «helt avgjørende» for sammenslåing at S/S fikk politiske kommunedelsutvalg slik at S/S «fortsatt bestemmer i eget hus».

Senere inntok de ledervervene i Fellesnemnda for Nye Kristiansand og utferdiget prinsippene - en «helt ny kommune» skulle etableres, de tre kommunene var «likeverdige». Sareptas krukke skulle åpnes. Uten å nedfelle det som er en basisintensjon med sammenslåing - nemlig fokus på reduksjon av stillinger/byråkratiet - kom de med følgende (ca 8 500 ansatte): Ingen skulle sies opp som følge av sammenslåingen, ingen ned i lønn, derimot oppharmonisering av lønn (innebar et årlig tosifret millionbeløp). Ledere som ikke ble ledere beholdt lønnen, man plusset på med nye stillinger, økte politikergodtgjørelser, ekstra konsulenttjenester og nye investeringer. Gigantiske kostnader knyttet til sammenslåingen, og som belastet vanlige tjenester, ble ikke synliggjort i regnskapene. Legevakten i S/S skulle opprettholdes som før, og «like gode NAV-tjenester». Luftslottets mål: «Landets beste kommune».

S/S kom overhodet ikke inn i en «helt ny kommune». Et medlem i Fellesnemnda som før sammenslåingen skrev, «er kliss lik gamle Kristiansand, bare litt større» - fikk langt på veg rett. Kommunedelsutvalg ble også S/S lurt for.

Og det S/S druknet i, var en fjernere og mye mer byråkratisk kommune styrt av byfolk som forlengst hadde nedprioritert og overkjørt egne bydeler - og der protestene florerte. En kommune med enorme sentrumskostnader og tilhørende uforsonlige fronter. Protestvalg, og en samarbeidsevne i det nye bystyret som oppnådde tidenes negativitet - ble kalt «absurd teater» fra eksperthold, og som endte opp med en konstellasjon duket for problemer.

Økonomien, tross store ekstratilskudd fra staten, ble ille. Underskudd i 3 år fremover - første året 175 mill kr. Fram til 1.1. 2024 må det tas 275 mill fra tidligere oppsparte midler, og da er i tillegg gjelden øket til formidable 8,4 milliarder. Det blir utsettelse av investeringer, større kutt, pluss nevnte gigantiske sammenslåingskostnader som ikke har blitt belastet.

S/S´s eiendomsavgift vil øke og blir i år 2024 på nivået til gamle Kristiansands. Legevakten i S/S ble innlemmet i Kristiansand legevakt, er til bruk for hele storbyen, har betydelig reduserte åpningstider og usikker fremtid grunnet likhetsprinsipp. 73 prosent av NAV-bemanningen i S/S er allerede fjernet.

S/S mistet sin lokalavis Budstikka fra 1.1. Redaktøren gav oss i forkant en post mortem-beskrivelse av kommunene våre: «De går nå fra å være to kommuner til å bli to store byggefelt i Kristiansand».

Men verst: den manglende tillit til vårt demokrati.


Are Eivind Brænne, Søgne 26.02.2020

129 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

コメント


bottom of page