top of page

Svar på våre spørsmål - Venstre

Oppdatert: 15. aug. 2023

Venstre, ved Jacob Handegard Svarte 4 August:

Svar fra Venstre

KOMMUNEDELINGSSAKEN

Er partiet positivt til en folkeavstemning i Søgne og Songdalen om gjenopprettelse av kommunene?

Svar: Nei

Vil partiet respektere resultatet av en slik folkeavstemning og eventuelt stemme i tråd med resultatet dersom saken på nytt havner i bystyret?

Svar: Det må vi ta stilling til når saken eventuelt kommer opp, men utgangspunktet er at vi ikke ønsker å dele kommunen og at regjeringen ikke bør tvinge kommunen til å gjennomføre folkeavstemningen.

Vil partiet eventuelt fristille sine bystyrerepresentanter i en slik avstemning (om bydelene Søgne og Songdalen skal gjenopprettes) i bystyret?

Svar: Venstre har ikke kultur for partipisk

ELDREOMSORG

Stiller partiet seg bak nedlegging av langtidsplasser i eldreomsorgen i Søgne der disse flyttes til andre bydeler og samtidig at korttidsplasser legges ned i Songdalen og flyttes til andre bydeler for å rasjonalisere driften av eldreomsorgen i kommunen?

Svar: Venstre ønsker en rasjonell og best mulig eldreomsorg i hele kommunen, der brukerne settes i sentrum. Venstre vil sikre at det opprettes flere plasser ved sykehjem og omsorgsboliger, satse på hjemmerehabilitering der det er aktuelt slik at eldre raskest mulig kan komme tilbake til god helse etter sykdom eller skade, og vurdere å opprette private bokollektiv for å sikre sosialt fellesskap med kommunal støtte og egen personalbase.

SKOLEPOLITIKK

Er partiet enig i at ungdomsskolene i Søgne, for å spare penger på skolestrukturen, bør samlokaliseres på Tangvall gjennom å legge ned Tinntjønn skole?

Svar: Venstre har ikke programfestet noe vedrørende Tinntjønn skole. Det Venstre har programfestet er å få fortgang i utbyggingen av skoler i deler av kommunen med økende elevtall, og å sikre at det er en sammenheng mellom utvikling av nye boligområder og antall skoleplasser.

Er partiet enig i at Rosseland skole bør legges ned som et innsparingsledd for skolesektoren i Kristiansand kommune?

svar: Venstre har ikke programfestet noe vedrørende Rosseland skole. Det Venstre har programfestet er å få fortgang i utbyggingen av skoler i deler av kommunen med økende elevtall, og å sikre at det er en sammenheng mellom utvikling av nye boligområder og antall skoleplasser. I skolestrukturdebattene i tidligere Songdalen kommune var Rosseland skole en skole Venstre ville satse på og utvikle.

AREALPOLTIKK

Er partiet enig med administrasjonens forslag til ny arealplan der flere boligområder i Søgne og Songdalen fjernes bla. av hensyn til plassering opp mot kollektivakse og nærhet til bydelssenteret?

Svar: Ny arealplan må sees i sin helhet og være gjenstand for grundig gruppebehandling før det lar seg gjøre å si seg enig eller uenig i forslaget og hva som eventuelt vil foreslåes endret, noe annet ville være uansvarlig. Så er vel utgangspunktet i planen at det er klart færrest boliger som foreslås fjernet i Søgne og Songdalen enn i andre bydeler i kommunen, og sånn sett er det nok sannsynlig at det også ved endelig vedtak vil være i disse bydelene det fjernes færrest boliger.

Andre satsninger:

Svar: Søgne og Songdalen er viktige deler av storkommunen. Vi vil arbeide for gode fritidstilbud til barn i Søgne og Songdalen, støtte viktige kulturarenaer som Søgne gamle prestegård og Sygna kultursenter. Venstre ønsker også å samarbeide tettere med Matregion Agder. Dette vil være særlig viktig for Søgne og Songdalen som har mange dyktige bønder og matprodusenter som bør få mer drahjelp for å videreutvikle produkter og øke inntjening

52 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page