top of page

Svar på våre spørsmål - MDG

Hildegunn Marie Tønnessen Seip svarte på vegne av Miljøpartiet den 15 Juli følgende på våre spørsmål:Hei! Takk for henvendelsen. Her kommer svarene fra Kristiansand MDG, midt i fellesferien

KOMMUNEDELINGSSAKEN

  1. Er partiet positivt til en folkeavstemning i Søgne og Songdalen om gjenopprettelse av kommunene?

Nei, vi ønsker arbeidsro i kommunen nå, ikke ny årelang omorganisering. Vi vil heller bruke tida, kreftene og våre ansattes ressurser på å forbedre tjenestene og løse de største utfordringene vi står overfor i dag, som miljøproblemer og ulikhet. De er uavhengige av kommunegrenser.

  1. Vil partiet respektere resultatet av en slik folkeavstemning og eventuelt stemme i tråd med resultatet dersom saken på nytt havner i bystyret?

Vi har tradisjon for å følge folkeavstemninger, og gjorde det i både Søgne kommunestyre og Songdalen kommunestyre i forrige periode. Men denne gangen må vi diskutere i gruppa hva vi gjør hvis vi kommer dit at det foreligger en ny folkeavstemning. Vi ønsker jo som nevnt i utgangspunktet ikke nye runder om dette.

  1. Vil partiet eventuelt fristille sine bystyrerepresentanter i en slik avstemning (om bydelene Søgne og Songdalen skal gjenopprettes) i bystyret?

Vi har ikke partipisk, så representantene våre er i prinsippet fristilt, ja. Men lokalprogrammet vi har vedtatt går for å beholde kommunegrensene som de er.

ELDREOMSORG

  1. Stiller partiet seg bak nedlegging av langtidsplasser i eldreomsorgen i Søgne der disse flyttes til andre bydeler og samtidig at korttidsplasser legges ned i Songdalen og flyttes til andre bydeler for å rasjonalisere driften av eldreomsorgen i kommunen?

Vi ønsker en helhetlig forvaltning av eldreomsorgen i kommunen, og at denne bygger på faglige vurderinger av hvordan man gir best mulig omsorg nærmest mulig folk og pårørende, og ikke styres kun av økonomiske hensyn. Vi jobber for nærhet til tjenestene i hele Kristiansand kommune.

SKOLEPOLITIKK

  1. Er partiet enig i at ungdomsskolene i Søgne, for å spare penger på skolestrukturen, bør samlokaliseres på Tangvall gjennom å legge ned Tinntjønn skole?

Vi er glade i nærskolen, og opptatt av at flest mulig barn skal kunne gå og sykle til skolen, og har dette i lokalprogrammet: «Bydelene skal styrkes og sikres skoler, barnehager, fritidstilbud, serveringssteder, matbutikker og andre tjenester.»

Så i utgangspunktet ønsker vi ikke nedlegging av skoler, men vi må samtidig jobbe grundig med skolebehovsplanen som kommer, og vurdere hva som er klokt der det f.eks. blir mindre barnekull framover.

6. Er partiet enig i at Rosseland skole bør legges ned som et innsparingsledd for skolesektoren i Kristiansand kommune?

MDG ønsker primært en ny barneskole/oppvekstsenter i nedre del av Songdalen, som vi venter på å få utredet. Som nevnt over: Vi er glade i nærskolen, og opptatt av at flest mulig barn skal kunne gå og sykle til skolen, noe Rosseland-barna har vært kjempegode til (jf. at de har vunnet «Beintøft» flere ganger). I lokalprogrammet vårt slår vi fast at «bydelene skal styrkes og sikres skoler, barnehager, fritidstilbud, serveringssteder, matbutikker og andre tjenester.»

AREALPOLTIKK

  1. Er partiet enig med administrasjonens forslag til ny arealplan der flere boligområder i Søgne og Songdalen fjernes bla. av hensyn til plassering opp mot kollektivakse og nærhet til bydelssenteret?

Ja, vi ønsker en bærekraftig og framtidsretta arealpolitikk der vi slutter å bygge ned skog og andre grønne områder, og heller bor nær bydelssentre og kollektivtransport. Da vil også flere kunne sykle og gå til det de trenger i hverdagen, og det er godt for både folkehelsa, humøret og livskvaliteten, i tillegg til miljøgevinstene. Det gjelder i Søgne og Songdalen som i resten av Kristiansand. Alle tjener i lengden på å bevare levende natur og et levelig klima. Vi har likevel boligreserver for flere tiår framover, og må ta innover oss kunnskapen vi har i dag som er krystallklar på at vi må ta bedre vare på naturen og bruke arealene klokere enn før.

Er det andre saker / satsinger partiet ønsker å gjennomføre eller sette lys på i bydel Søgne og/eller Songdalen?

Ja!

- Vi vil ha mer lokalmat! Og der er jo Søgne og Songdalen blant kommunens virkelige skattekister. Vi vil stimulere til mer lokal matproduksjon og distribusjon, f.eks. ved å tilrettelegge for flere lokale grønnsaksmottak og fiskemottak, og utvikle en lokal plan for mat fra hav og jord.

- Vi jobber for bedre og billigere buss som dekker hele kommunen, og har bl.a. tatt kampen for å beholde gode hverdagsforbindelser over Rismyr og Langenes

- Vi jobber for tryggere og bedre sykkelparkering, blant annet på Tangvall og Brennåsen

- Vi jobber for lokaltog mellom Nodeland og byen, og sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen så man kommer fortere rett til Oslo – og for god kvalitet på Sørlandsbanen.

- Vi jobber for å sikre barnehageplass nær der man bor, og vil som nevnt styrke bydelene og sikre dem skoler, barnehager, fritidstilbud, serveringssteder, matbutikker og andre tjenester. Vi vil også legge til rette for frivilligheten og velforeningene, og har vært med på å sette i gang og styrke bydelsfondet. Sterke lokalsamfunn som lever mest mulig på kortreiste ressurser er en viktig del av løsninga på de globale utfordringene vi mennesker står overfor. Og så forebygger det utenforskap og er godt for gleden!

Vennlig hilsen

Hildegunn Seip, på vegne av Kristiansand MDG

Gruppeleder/1. kandidat

55 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page