top of page

VANN, AVLØP OG GJELD I NYE KRISTIANSAND KOMMUNE

Nye Kristiansand har en betydelig VAR (Vann, Avløp og Renovasjon) -gjeld. Denne gjelda utgjorde i 2020 1,87 milliarder kroner.Etter lang ventetid på innsynsbegjæring til administrasjonen har vi endelig fått innsyn i de gamle kommunenes VAR-gjeld.


De tre sammenslåtte kommunene hadde samlet sett 1,72 mrd i gjeld før sammenslåingen. I tabellen under går det frem hvordan denne gjelda var fordelt mellom kommunene. Gamle Kristiansand tok med seg desidert mest gjeld, både i absolutte tall, men også relativt pr. innbygger inn i den nye kommunen:

I gamle Søgne ble VAR- gjelda betalt ned og redusert i årene frem mot kommunesammenslåingen. Slik er det ikke i den nye storkommunen. Her er VAR-gjelda i en rivende utvikling, og stiger med om lag 10% hvert eneste år frem mot 2025. Stort vedlikeholdsetterslep bla. i kvadraturen sammen med store påkrevde investeringer i gamle Kristiansand er hovedårsaken. I 2022 er den allerede oppe i 2,3 milliarder og ifølge Nye Kristiansands egne økonomiplaner når den 3,2 milliarder allerede i 2025. Det er om lag kr. 30.000, - pr. innbygger, eller seks ganger høyere pr. innbygger i storkommunen, enn det Søgne hadde.

Vi vet nå, ref. byingeniøren og vann- og avløpssjefen, at rørledning fra Søgne til Odderøya er den teknisk og økonomisk foretrukne løsningen for kapasitetsmangelen på renseanlegget i Søgne. Dette er en kostnad stipulert til 200-250 millioner. Søgnes andel (60 prosent) av denne investeringen blir da i intervallet 120-150 millioner som igjen representer en kostnad pr. innbygger på fra kr. 10000,- til kr. 12500,-. Med andre ord: VAR-gjelda i Søgne vil etter de påkrevde investeringene knyttet til renseanlegget i Høllen havne på nivå med det gamle Kristiansand hadde med seg inn i storkommunen. Med dette som bakteppe fremstår det mildest talt som underlig at sentrale politikere med hjelp fra administrasjonen i Kristiansand trekker frem høye VA-investeringer i Søgne som problematisk i oppløsningsdebatten. Realiteten er den motsatte. Vår påstand er at uten Søgne og Songdalen på laget vil Kristiansand sitte tilbake med en VAR-gjeld så stor at den begynner å bli problematisk.


Etter tvangssammenslåingen ble vann- og avløpsavgiftene «harmonisert» opp til Kristiansand nivå. For Søgne-boere steg disse avgiftene ca. 30%, eller gjennomsnittlig kr 2028,- pr. abonnent. Og avgiftene vil ytterligere stige vesentlig mot 2025 som følge av økt VAR-gjeld og høyere rente.


Det naturlige spørsmålet blir da: Skal vi i Søgne fortsette å være med på å betale for vedlikeholdet i sentrum? Et arbeid som Kristiansand kommune har skjøvet foran seg i mange år. Er ikke tre år nok?


«Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» gjentar: Det finnes ingen økonomiske argumenter for å ikke løsrive seg. Tvert imot! Vi vil ha Søgne kommune tilbake!


«Vi som vil ha Søgne kommune tilbake»
281 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page