top of page

VI JOBBER NÅ INN MOT REGJERINGEN OG STORTINGET

Vi trykker på inn mot sentralmakta og gir oss ikke før innbyggerne i Søgne og Songdalen har blitt hørt! For å få en snarlig avgjørelse i saken har vi i dag sendt brev til Kommunal- og distriktsdepartementet og Kommunal- og forvaltningskomiteen. Brevet i sin helhet kan leses på bildene her. Tekstutdrag under:

"Vi beklager, men er samtidig ikke overrasket over, at flertallet i Kristiansand bystyre, dominert av representanter fra gamle Kristiansand, ikke vil samarbeide med KDD og SFAG om å høre innbyggerne gjennom å tilrettelegge for en folkeavstemning slik Inndelingslovens § 10 legger føringer for. Kristiansand bystyre skiller seg på dette punktet tydelig ut fra de øvrige kommuner og fylker som har vært kandidater til mulig oppløsning da alle disse har ønsket å høre sine innbyggere."

"Da det før sammenslåingen ble advart om de mulige ulempene av en storkommune ble disse i sammenslåingsprosessen nedtonet og avfeid fra storkommuneforkjemperne og daværende Fellesnemd. Innbyggerne ble lovet at «Vi skal ta det beste fra alle kommunene». «Mer demokrati og mer nærhet» og «stordriftsfordeler» var også mye brukte påstander fra samme hold. Den nye kommunen har ikke levert som lovet og forventet på av disse områdene. Det er i ettertid grunn til å tro at deler av argumentasjonen til fordel for storkommunen den gang ble fremsatt mot bedre vitende. Videre er det forhold som tyder på at det politiske flertallet i gamle Kristiansand var motivert av et ønske om å fusjonere med S & S i den hensikt å bygge en storby ved hjelp av Søgne og Songdalens ressurser og økonomiske muskler. Den forrige regjeringen bifalt dette. Storkommuneforkjemperne uttaler nå at det er av omsorg for S & S at de vil beholde storkommunen. Med vekselvis gulrot og dårlig skjulte trusler hevdes det at S & S vil gå en vanskelig fremtid i møte som selvstendige kommuner. I denne sammenheng er det absurd å observere hvordan dagens argumentasjon mot kommunedeling er snudd opp-ned når ting tyder på at motstanden antakelig bunner i frykt for å miste storbyen. Vi ser oss nødt til å dele vår kunnskap om disse forholdene i denne saken."

"I tillegg ønsker vi å gjøre KDD oppmerksomme på at SFAG i utredningens oppsummering av økonomiske konsekvenser trekker frem at lånegjelda i Songdalen kommune vil kunne øke etter 2026 dersom det bygges en ny skole der. SFAG unnlater samtidig å nevne at også gamle Kristiansand står overfor store investeringer etter 2026. I Kristiansands siste økonomiplan går det frem at det vil påløpe foreløpig ufinansierte utgifter til investeringer på over NOK 1,5 mrd. i perioden etter 2026. Investeringer til nettopp skoler og som utelukkende er geografisk plassert innenfor grensene til gamle Kristiansand. Vi undres over hva som kan se ut som en inkonsekvent praksis fra SFAGs side hva gjelder å peke på økonomisk utvikling i perioden etter 2026."


Tekst Morten Mosberg


45 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentários


bottom of page