top of page

Vi må få vår egen kommune tilbake så fort som mulig


Når Statsforvalteren i Agder om kort tid legger fram sin konsekvensutredning, er det mer enn bare tallene vi skal gjennomgå.

Det viktigste for oss alle er i mellomtiden å kjenne godt etter hva det er vi vil. Hvorfor mener vi det er både viktig og riktig at Søgne og Songdalen skal kunne bli selvstendige kommuner, løsrevet fra Kristiansand?

Tallene i regnestykkene er så klart med i vurderingene, men det viktigste er identiteten og nærheten vi har til bygda vår. Vi kjemper for folkets vilje. Vi kjemper for nærhet mellom mennesker og beslutningstakere, for velferdstjenester i nærmiljøet og for livskraftige lokalsamfunn. Forrige uke ble vi hørt. Statsforvalteren tok vårt varsel om vann- og avløpsutregninger til etterretning. Nå har de bedt Kristiansand kommune v/ Ingeniørvesenet om å svare på kommentarene våre om deres tall og utregninger, med svarfrist 5. januar.Statsforvalterens oppgave:

Statsforvalteren i Agder er det samme embete som feilinformerte departementet om resultatet av folkeavstemningene i Søgne og Songdalen, da de skrev at det var to for sammenslåing og en mot, i stedet for å skrive at det var to kommuner i mot sammenslåing og bare én for. Det er denne uretten som nå skal rettes opp. Derfor er det særdeles viktig at saksbehandlingen er upartisk og holder høy kvalitet. Når vi etter vår innsynsbegjæring ser kommunikasjonen mellom Statsforvalteren og deler av Kristiansand kommune v/Ingeniørvesenet, blir vi alarmerte. Det gjelder både i forhold til innhold og form.


Mer enn en talleksersis:

Vi er derfor veldig glade for at Statsforvalteren nå har tatt noen av våre innspill til etterretning og bedt Kristiansand kommune om å kommentere varslet vi sendte i forrige uke.

Spørsmålet om egne kommuner er mer enn en talleksersis om vann og avløp (VA). Saken er for viktig og alvorlig til det. Statsforvalteren må se nøye både på relevansen og konsistensen på de forutsetninger som er lagt til grunn for beregningene foretatt av Kristiansand kommune v/Ingeniørvesenet. Vi har en klar forventning til at Statsforvalteren har en selvstendig og kritisk gjennomgang av dette tallmaterialet. Etter en nøye gjennomgang av tilgjengelige dokumenter har vi følgende kommentarer til kommunens konklusjon:


Mange investeringer i løpet av kort tid:

Vi går ikke inn i de enkelte prosjektene og hevder bastant at noen av dem er unødvendige. Men ut ifra en totalvurdering er det grunn til å stille spørsmål ved om lag 100 av 439 millionene er fornuftige eller nødvendige å gjennomføre akkurat i perioden frem til 2026. Som egen kommune får vi også innflytelse over rekkefølge og gjennomføring av enkelte prosjekter i stedet for bare å måtte akseptere en plan utarbeidet av Kristiansand. Det er også et viktig moment for oss.


Manglende reduksjon i driftsutgifter knyttet til nedlegging av Høllen renseanlegg:

Kostnadskutt på drift knyttet til nedleggelse av renseanlegget i Høllen ser ut til å være utelatt fra kommunens oppstillinger. Reduserte driftsutgifter knyttet til nedlegging av Bredalsholmen renseanlegg er medtatt og kommer Kristiansand til gode. Men altså ikke Høllen. Vi antar det er en forglemmelse.


Endret sammensetning av inntektssiden på selvkostområdet:

Søgne var en kommune med god vekst og stor boligbygging. Det medførte at en relativt større andel av VA-inntektene (vann-og avløp-inntektene) kom som tilkoblingsavgifter enn i Kristiansand. Også refusjoner og tilskudd var forholdsmessig større i Søgne. Dette er det ikke kompensert for i beregningene.


Sjøledning klassifisert som renseanlegg:

Sjøledningen fra Høllen til Bredalsholmen er klassifisert som renseanlegg med en avskrivningstid på 20 år. Samme type sjøledning fra Bedalshomen til Odderøya er rett klassifisert med en nedskrivingstid på 40 år. Feilen er ikke kompensert for i kommunens beregninger.


Større innkreving av avgift i tre kommuner enn i Nye Kristiansand:

Gebyrberegningene som er utført er kompliserte og har mange variabler. Vi ser imidlertid at beløpene mellom hva som skal kreves inn i avgift i 2026 for Nye Kristiansand ikke stemmer overens med hva som skal kreves inn i avgift i de tre kommunene hver for seg. Feilen vil redusere gebyret i Søgne.


Utbyggingen på Tangvall:

Nye vann- og avløpsledninger har blitt lagt på Tangvall. Søgne kommune anslo kostnadene mellom privat andel og kommunal andel som 50/50. Vi ser ingen spor av private bidrag i tallmaterialet som er utarbeidet av Kristiansand kommune. Vi antar det er en feil.


Konklusjon:

Etter en helhetlig gjennomgang av notatet og tallmaterialene vil vi oppsummere med at kommunens beregninger medfører at de årlige VA-avgiftene i Søgne og Songdalen blir unødig høye. Våre beregninger viser at de årlige VA-avgiftene i gjennomsnitt kan gå ned i Søgne med ca. NOK 3140,- pr. abonnent pr. år. Detaljert beregning er forelagt Statsforvalteren. Når vi ser hvordan VA-utgiftene til bydel Søgne har blitt snudd opp-ned på noen få år, synes vi at denne saken viser hvordan utgiftene fort skyter i været i en stor-kommune uten samme eierskaps- og ansvarsfølelse som man får under mindre forhold. Saken sett under ett understreker også at det haster. Vi må få vår egen kommune tilbake så fort som mulig. Det vil gi oss innbyggere bedre kontroll på Søgnes økonomiske styring og disposisjoner.Vi som vil ha Søgne kommune tilbake

Sigurd Berg Aasen, Vidar Ertzeid, Morten Mosberg

40 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page