top of page

Vil det nye bystyret ut av oppløsningsspagaten?

Hvorfor lovendring og folkeavstemning: Det handler om likebehandling, rettferdighet og lokaldemokrati. I den pågående sak om deling av Kristiansand kommune, har bystyret i Kristiansand ved to anledninger sagt nei til invitasjon fra regjeringen om å samarbeide om rettferdighet og lokaldemokrati for Søgnes og Songdalens befolkning. Sigbjørn Gjelsvik fra pressemelding 03.03.2023: "Spørsmålet om høyring av innbyggarane har blitt aktualisert gjennom den igangsette utgreiinga av deling av Kristiansand kommune. Regjeringa har ynskt eit samarbeid med Kristiansand kommune om høyring av innbyggarane, noko fleirtalet i bystyret har slått fast at dei ikkje ynskjer. Regjeringa har understreka at ein aksepterer dette, og har derfor vurdert korleis høyring av innbyggarane i Søgne og Songdalen kan gjerast». Og: "Regjeringa er opptatt av at folk i Søgne og Songdalen skal bli høyrt. Regjeringa legg opp til at departementet med ein slik lovheimel gjennomfører ei digital folkerøysting blant innbyggjarane i tidlegare Søgne og Songdalen kommunar. Dersom over halvparten stemmer for deling i høvesvis Søgne og Songdalen, vil regjeringa lytte til det", seier Gjelsvik. "Ved fleirtal for deling i Søgne og/eller Songdalen, vil endeleg vedtak om deling kunne gjerast første halvår 2024. Kristiansand kommune er ein tvangssamanslått kommune, og det vil frå staten si side dekkast nødvendige og direkte kostnader i samband med ei eventuell deling", understrekar Gjelsvik. Kommentar: Det nye bystyret kan i sitt første møte 11 oktober 2023 vedta at de ønsker å få delingssaken endelig avgjort ved å gi grønt lys til folkeavstemning. https://www.regjeringen.no/.../foreslar.../id2965249/ Vidar Ertzeid
77 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page